Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để sở hữu tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 6


Mục lục bài bác tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề kiểm tra 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm soát 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề chất vấn 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào cuối tuần chơi mong lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời lúc này đơn do tất cả mốc thời hạn “every”

Dịch: Linda gồm tiết tiếng Anh vào máy 3, 5 và 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ xíu khá nhút nhát. Cô ko nói nhiều khi gặp bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: ngơi nghỉ giữa…và…

Dịch: – nhỏ mèo đâu rồi? – Nó ngơi nghỉ giữa bộ bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời lúc này đơn do bao gồm mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex hay làm dứt bài tập về nhà dịp 8 giờ đồng hồ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh tự số nhiều”: có…

Dịch: bao gồm 2 chiếc cây bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: tập thể dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: gồm phải Bobby thường làm cho thí nghiệm vật dụng lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ to lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go to the judo club” đi đến câu lạc cỗ judo

Dịch: shop chúng tôi đến câu lạc bộ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tại tiếp nối do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho việc đó mình đấy.


Question 11: – What vày you vày in your không tính phí time? – I always ________ books in my không lấy phí time.

A. Is reading B. Lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời lúc này đơn vì tất cả trạng trường đoản cú “always”

Dịch: – Lúc nhàn rỗi cậu làm cho gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện nay tại tiếp diễn vì có trạng tự “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe mang đến trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. Khổng lồ visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me khổng lồ study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “be too adj (for sb) lớn V”: quá…nên ko thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này quá khó cần tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường thcs Ba Đình trê tuyến phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, bởi thế

Dịch: Cậu ấy sống khá sát trường, vì thế cậu ấy thường đi bộ với một vài người bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện nay tại tiếp tục vì bao gồm mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng lúc này bố cậu ấy đang gửi cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau tiếng học

Dịch: Sau tiếng học, cậu ấy thường nghịch bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast & go to lớn school. My school is not very far from my house so I often go to lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 trong học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By xe đạp C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tớ không xa khỏi đơn vị tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want lớn attend my English class after school.”

Dịch: Tôi muốn tham gia lớp giờ Anh sau tiếng học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn vì bao gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe sản phẩm mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: ở trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều cần động từ phân tách ở dạng số các “are”

Dịch: toàn bộ các môn sinh hoạt trường new của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ vì / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English chạy thử gooder than I do.

B. Helen does this English kiểm tra better than I do.

C. Helen is doing this English test good than I do.

D. Helen bởi this English test better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard to lớn please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought lớn study hard to pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought khổng lồ V”: có bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: chúng ta phải học chăm chỉ để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Pokemon Mạnh Nhất Của Satoshi

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tại tiếp tục vì có mốc thời gian “at present”

Dịch: hiện thời Bing đang tennis ở sân sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng với đen.

Dịch: cô giáo tôi bao gồm mái tóc dài, thẳng với đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không lấy phí spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his free time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời hạn + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần lớn thời gian rảnh nghịch thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take and ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the form to and ask to lớn sign.

C. Please sign to take khung your teacher ask to the her and.

D. Please take the khung to your teacher và ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “take st to lớn sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb to lớn V” yêu cầu ai làm gì

Dịch: sung sướng mang lá đối kháng đến cho cô giáo của em với nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, & three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: bao gồm một chiếc bút chì, 1 chiếc compa, cùng 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi nạp năng lượng tiệm, ăn uống ngoài

Dịch: về tối nay đi ra ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi ham mê học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: thay đổi giữa 2 cấu trúc “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi gồm 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vày homework after class

A. Students must vì chưng homework after class.

B. Students may do homework after class.

C. Students can do homework after class.

D. Students have to bởi vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “have to V” = “ought lớn V”: tất cả bổn phận yêu cầu làm gì

Dịch: học sinh cần cần làm bài xích tập sau giờ đồng hồ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough lớn be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: biến hóa 2 kết cấu “Be adj enough to lớn V” (đủ như vậy nào để triển khai gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • App xóa nhăn quần áo

 • Tác hại của gừng ngâm giấm

 • Gái tây ở hồ chí minh

 • Hồ huỳnh duy lừa đảo

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.