NGHI THỨC TỤNG KINH A DI ĐÀ CHUẨN NHẤT

CÚNG HƯƠNG

(Thắp tía cây hương thơm quỳ ngay thẳng, gắng hương ngang trán niệm bài cúng hương cầu nguyện )

Nguyện mang lòng thành kínhGởi theo đám mây hươngPhưởng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo từ bỏ tánh làm cho lànhCúng pháp giới chúng sinhCầu Phật tự gia hộTâm bồ Đề kiên cốXa bể khổ nguồn mêChóng quay về bờ Giác( Xá rồi phát âm tiếp bài xích kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy khắp trời ngườiCha lành chung bốn loàiQuy y tròn một niệmDứt sạch mát nghiệp bố kỳXưng dương thuộc tán thánỨc kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường xuyên rỗng lặngĐạo cảm thông không thể suy nghĩ bànLưới đế châu ví đạo tràngMười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngờiTrước bảo toạ thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh a di đà chuẩn nhất

ĐẢNH LỄ

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, đổi thay pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền lành Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn bồ Tát, Linh tô Hội Thượng Phật nhân tình Tát. ( 1 lạy )Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc nhân loại đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán gắng Am bồ Tát, Đại thay Chí nhân tình Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người yêu Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng tình nhân Tát. ( 1 lạy )Chúng bé xin chí thành Sám HốiXưa kia gây ra bao ác nghiệpĐều bởi vì vô thỉ tham sảnh siBởi thân miệng ý phân phát sanh raHết thảy từ ni xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén rán đànKhắp xông pháp giới đạo tràng mười phươngHiện thành mây báu kiết tườngChư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềnPháp thân toàn bộ hiện tiềnChứng minh hương nguyện phước lập tức ban cho.Nam Mô hương Vân Cái ý trung nhân Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trung tâm đà la ni.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước chén bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát toả.Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha buôn bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phân phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha nhân tình đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô vạc xà da đế, Ma ha vạc xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô sơn rô, nhân tình đề dạ người thương đề dạ, tình nhân đà dạ ý trung nhân đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Vớ đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ, Ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần )Án tất điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạt truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam mô Thập Phương hay Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tônQuy mạng mười phương PhậtNay bé phát nguyện lớnTrì tụng tởm A Di ĐàTrên đền tư ơn nặngDưới cứu giúp khổ tam đồNếu gồm ai thấy ngheĐều phát nhân tình đề tâmKhi mãn báo thân nàySanh qua cõi rất La5d.Nam mô Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu khôn cùng nhiệm mầuTrăm ngàn muôn kiếp nặng nề tìm cầuNay bé nghe thấy chăm trì tụng,Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật, người tình Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT tởm A DI ĐÀ

( Hán dịch, công ty Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cưu Ma La Thập dịch )

1.KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở vị trí vườn Kỳ Thọ, cung cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi người điều thân quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, số đông vị đại môn đệ như thế.Và hàng Đại người tình Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa nhân tình Tát, Càn- Đà- Ha- Đề tình nhân Tát, Thường- Thinh- Tấn người thương Tát, thuộc với những vị Đại người yêu Tát như vậy và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng mang đến dự hội

2.Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ đây qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có quả đât tên là rất Lạc, trogn quả đât đó bao gồm Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

3.Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vì chưng sao thương hiệu là cõi rất Lạc?Vì bọn chúng sanh vào cõi đó không tồn tại bị các sự khổ, chỉ hưởng hầu như điều vui, đề nghị nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng rèm lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bởi bốn hóa học báu phủ quanh giáp vòng, chính vì như thế nên nước đó tên là rất Lạc.Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc có ao bởi bảy châu báu, vào ao đầy dẫn nước đầy đủ tám công đức, đáy thuần cần sử dụng cát đá quý trải có tác dụng đất.

Vàng bạc, giữ ly, pha lê hiệp thành đầy đủ thềm, mặt đường ở bốn bên ao; trên thềm đường gồm lầu gác cũng những nghiêm sức bằng vàng, bạc, giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.Trong ao tất cả hoa sen béo như bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời tia nắng xanh, sắc xoàn thời ánh sáng vàng, sắc đẹp đỏ thời tia nắng đỏ, sắc trắng thời ánh nắng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành tựu công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, hôm mai sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sinh trong cõi đó thường vào tầm sáng sớm, những lấy đãi hoa đựng số đông hoa giỏi đem cúng nhịn nhường mười muôn ức Đức Phật sinh sống phương khác, đến giờ nạp năng lượng liền về bên bổn quốc ăn cơm chấm dứt đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường sẽ có những tương tự chim mầu sắc xinh đẹp là thường, làm sao chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó hôm sớm sáu thời kêu giờ đồng hồ hoà nhã.

tiếng chim đó diễn nói đông đảo pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, chén thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh vào cõi kia nghe giờ đồng hồ chim kết thúc thảy hầu như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những kiểu như chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì chưng sao?Vì cõi của Đức Phật đó không tồn tại ba con đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên mặt đường dữ còn không có huống gì lại sở hữu sự thật. Hầu hết giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên lưu mà đổi thay hoá tạo ra sự đấy thôi.Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió vơi thổi động những hàng cây báu và đụng mành lưới báu, làm vang ra giờ vi diệu, thí như trăm nghìn đồ vật nhạc đồng một thời gian hoà chung.Người như thế nào nghe giờ đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! địa điểm ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó vì chưng sao hiệu là A Di Đà?Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang quẻ sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không trở nên chướng ngại chính vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống thọ vô lượng vô bờ a tăng kỳ kiếp, phải hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại mang đến nay, đã có mười kiếp.Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử phần đông là bực A La Hán, chẳng nên ính đếm mà có thể biết được, hàng người thương Tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành công công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi cực Lạc, hồ hết chúng sinh vãng sinh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có nhiều vị bực nhất sanh ngã xứ, số đó rất đông, chẳng buộc phải tính đếm nhưng mà hết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô bờ a – tăng – kỳ nhằm nói thôi!Xá- Lợi- Phất! cùng sanh như thế nào nghe hầu như điều trên đây, đề xuất phải vạc nguyện mong sanh về nước đó.

Ví sao? do đặng thuộc với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng rất có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà lại được sanh về cõi đó.Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện nam giới tử, thiện đàn bà nhân như thế nào nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc bố ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng ko tạp loạn.Thời fan đó cho lúc lâm thông thường Đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân sinh hoạt trước người đó.

Người đó dịp chết tâm thần không điên đảo, ngay lập tức được vãng sinh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.Xá- Lợi- Phất! Ta thấy tất cả sự ích lợi ấy cần nói gần như lời như thế.Nếu bao gồm chúng sanh nào, nghe đầy đủ lời trên đó, cần phải phân phát nguyện sinh về cõi nước cực Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ về bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng mạo Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số phần lớn Đức Phật như thế đều làm việc tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “ chúng sanh những người phải yêu cầu tin kinh: xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng- thọ Phật, Vô- Lượng- tướng mạo Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng tá Phật, Tịnh- quang quẻ Phật. Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, gần như ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “ bọn chúng sanh những ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương Bắc, gồm đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sinh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số phần đa đức Phật như thế, phần đông ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng:“ chúng sanh những ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương dưới, có đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang quẻ Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, hầu hết ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng:“ chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xem thêm: Review Sự Thật Về Bột Giảm Mỡ Bụng Mị Hương Nổi Tiếng Nhất Hiện Nay

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số đều đức Phật như thế, rất nhiều ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời trung thực rằng:“ chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.Xá- Lợi- Phất! địa điểm ý của ông nghĩ thế nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! bởi nếu có thiện nam tử, thiện cô gái nhân làm sao nghe kinh này nhưng thọ trì đó, cùng nghe thương hiệu của Đức Phật, thời hầu hết thiện phái mạnh tử thuộc thiện thiếu nữ nhơn ấy các được toàn bộ các đức phật hộ niệm, phần nhiều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.Xá- Lợi- Phất! đến nên các ông đều đề xuất tin thừa nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.Xá- Lợi- Phất! ví như có bạn đã vạc nguyện, bây chừ phát nguyện, đang phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy những đặng ko thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; chỗ cõi nước kia, hoặc đang sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc đã sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang đến nên các thiện nam tử, thiện thiếu nữ nhân nếu fan nào có tin tưởng thời phải bắt buộc phát nguyện sinh về cõi nước kia.

7. THUYẾT ghê RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức thiết yếu nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật này cũng ngợi khen công đức cấp thiết nghĩ bàn của Ta cơ mà nói lời này: “Đức ham mê Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất trở ngại hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, loài kiến trược, phiền trược, óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, mà lại Ngài bệnh được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sinh nói gớm pháp nhưng mà tát cả thế gian khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thiệt hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác cùng vì toàn bộ thế gian nói tởm pháp cực nhọc tin này, đó là rất khó!Đức Phật nói ghê này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng những vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin dấn đảnh lễ Phật cơ mà lui ra.Phật Nói gớm A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ quả đât Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ chúng sanh; Lời vạc nguyện thề siêu sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng cho BỬU LIÊN THÀNH.1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai.6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài người tình Tát cửa hàng Tự Tại tình nhân Tát thực hành sâu xa pháp chén Nhã tía la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, đề nghị qua không còn thảy khổ ách.Này ông Xá Lợi Tử, dung nhan chẳng không giống gì Không, không chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng đều như thế.Náy ông Xá Lợi Tử, tướng mạo “ không “ của hồ hết pháp ấy ko sinh không diệt, không nhơ bẩn không sạch, ko thêm không bớt.

Cho đề xuất trong “ chân không “ không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho đến không tất cả ý thức giới; không có vô minh, cũng không tồn tại cái hết vô minh; không có già chết, mà lại cũng không tồn tại cái hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không tồn tại trí tuệ, cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không có chỗ hội chứng đắc nên Bồ tát y theo bát nhã cha la mật đa, trung ương không chống ngại, vị không ngăn ngại cần không sợ hãi hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết bàn.Chư Phật trong tía đời cũng y vào chén bát nhã tía la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên tìm hiểu Bát nhã tía la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, sống động không hư.Vì vậy, nói ra bài xích chú chén bát nhã bố la mật đa, ngay tắp lự nói bài xích chú ấy rằng:“ Yết đế yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đê, nhân tình đề tát bà ha”.Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam mô A Di Đà bà dạ- Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha – A di rị đô bà tỳ – A di rị đa- tất đam bà tỳ – A di rị nhiều – Tì ca lan đế – A di rị nhiều – Tì ca lan đa – Dà di nị – Dà dà na – Chỉ nhiều ca lệ – Ta bà ha ( 7 biến chuyển )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc quà ròng,Tướng tốt sáng ngời ko gì sánh,Baschf hào uyển chuyển năm Tu Di,Mắc biếc lắng trong tứ bể lớn,Vô số hoá Phật trong hào quang,Chúng hoá người yêu tát cũng vô biên,Bốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh,Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Nam mô Tây Phương cực Lạc nhân loại Đại từ bỏ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam tế bào A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam mô Quán thay Âm tình nhân Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại cố kỉnh Chí người yêu Tát ( 3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một con đường nầy,Nhứt trung khu niệm Phật khó khăn gì bay ra,Vậy khuyên đề nghị niệm Di-Đà,Hồng danh sáu chữ thật là hết sức cao.Hay trừ tám vàn trằn lao,Tham thiền tiệm tưởng pháp nào thì cũng thua,Di-Đà xưa cũng làm vua,Bỏ ngối vứt nước vô chùa mà tu,Xeta ra trường đoản cú kiếp sẽ lâu,Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo đó mà.Trong khi ngài bắt đầu xuất gia,Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.Nguyện nào thì cũng lắm oai vệ thần,Nguyện nào thì cũng trọng về phần độ sanh,Vì thương thế giới bất bình,Nên chi đầu Phật nhưng đành bỏ ngôi,Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai,Bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-CaThích-Ca nguyện độ Ta-bà,Di-Đà nguyện xuất hiện nhà Lạc-bang,Mở ao chín phẩm sen vàng,Xây thành ba bảo đồ lũ thất trân.Lưu ly quả khu đất sáng ngần,Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm.Hoa trời rưới cả ngày đêm,Có cây vô cùng báu tất cả chim rất kỳ,Lạ lùng mẫu cảnh Phương Tây,Mười phương cõi Phật cảnh nào thì cũng thua.Phong quang đãng vui vẻ bốn mùa,Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời.Di Đà tất cả thệ một lời,Mở ra cõi ấy tiếp fan vãng sanh,Mười phương ai phân phát lòng thành,Nhất trọng điểm mà niệm hòng danh của Ngài.Hằng ngày trong khi hôm mai,Niệm trường đoản cú mười tiếng mang đến rày cha trăm,Khi đi, lúc đứng, khi nằm,Chuyên trì niệm Phật, lòng chuyên phát nguyền.Nguyện sinh về cõi Bảo Liên,Là địa điểm Cực Lạc nghỉ ngơi miền Tây phương,Đến khi thọ mạng vô thường,Tì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền,Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền óc chi,Sự vui trời cũng chẳng bì,Đêm đêm thư thả ngày ngày vui chơi,Sống lâu kiếp kiếp đời đời,Không già không chết không dời đi đâu.Nguyện mang lại lúc con sắp lâm chungSạch trừ toàn bộ những chướng ngạiTận đôi mắt thấy Đức A Di ĐàLiền được vãng sanh về cực LạcPhật kia, chúng hội số đông thanh tịnhCon ngay thức thì từ thẳng hoa sen sanhThấy rõ Đức Phật Vô Lượng quangHiền tiền trao con “ người yêu đề ký “Được Đức Như Lai thọ cam kết xongCon hoá rất nhiều trăm ức thânSức trí to lớn khắp mười phươngLợi ích toàn bộ cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công tiết hạnh hơn hếtPhước đức rất nhiều cùng hồi hướngNguyện pháp giới to lớn cùng bọn chúng sanhĐều sanh lịch sự nước Phật A Di ĐàNguyện diệt ba chướng thuộc phiền nãoNguyện được trí huệ trong trắng nhấtTất cả tội chướng phần lớn tiêu hếtđời đời thường làm cho đạo người yêu TátNguyện sinh về tây phương nước TịnhChín phẩm hoa sen là thân phụ mẹHoa nở thấy Phật được vô sanhBậc người yêu Tát là bằng hữu không thoái luiNguyện mang công đức nầy,Một lòng thông dụng cho vớ cảCon và tất cả chúng sanh,Đều được thành đạo phật cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng vô thượng. ( 1 lạy )Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy )Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy )(đứng thẳng lẹo tay đọc )

HOÀ nam giới THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi hiểu tiếp )

Nguyện lấy công đức nầy,Hướng về khắp tất cả,Đệ tử và bọn chúng sanh,Đều trọn thành Phật đạo.

( xá 3 xá rồi lui ra )

THÍCH NGHĨA A DI ĐÀ KINH

Trong ghê này, đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni thuật nói chánh báo và y báo oán thắng chỉnh tề của ông phật A Di Đà.Triều-Tấn ( Tàu ), Diệu Hưng chiếm một phần đất xưng Vương, quốc hiệu là tần nên người ta gọi là Diệu Tần. Nối tiếp tam tạng kinh, pháp luật và luận, hoàn toàn có thể giảng nói nhằm dạy phần đông người nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Cưu Ma La Thập tín đồ xứ Thiên Trúc, qua Tàu làm một công ty dịch khiếp chữ Phạn ra chữ Tàu có danh tiếng nhất.

Ông cấp Cô Độc Trưởng Giả mua khu vương vãi của ông Kỳ Đà Thái Tử, bé vua Ba-Tư-Nặc, nước Xá Vệ. Thái tử thờ luông rừng cây trong đó, rồi hai fan chung sức nhau dựng Tịnh Xá để thỉnh Phật cùng chúng hội về ở. Do đó nên hiệp cả nhị tên của nhì người để tại vị tên chốn ấy mà hotline là Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên vậy. Đệ tử của đức Phật khôn xiết đông, chưa hẳn cỉ gồm 1.250 người, nhưng vì 1.250 vị Đại-A-La-Hán nầy là rất nhiều vị được Phật độ trước cùng theo hầu phải bên Phật luôn, buộc phải trong khiếp thường mong lượng nói số đó.

A-Dật-Đa là tên gọi của đức phật di-lặc Bồ Tát. Càn-Đà-Ha-Đề bồ Tát là ngài Bất-Hưu-Tức nhân tình Tát – Thích-Đế-Hoàng-Nhân là tên của Đế Thích, vua cõi trời Đao Lợi.Ý báo là chỗ nương ở, công ty cửa, ao vườn cửa v..v.. Gọi phổ biến là cõi nước, trong phía trên ý báo là nước rất Lạc. Chánh báo là quả báo chánh thể, có nghĩa là loài người, trời, chim, thú ..v.. Trong đây chánh báo là đức phật A Di Đà cùng người thương tát, Thanh Văn ..v..v..Cõi vn đương ở chỗ này gọi là Ta Bà có lừng khừng bao nhiêu điều khổ lụy, như thế nào tam khổ, bát khổ.. Trái lại, bên cõi cực Lạc chỉ thuần gồm có điều vui sướng, nào tam lạc, bát lạc.KHỔ Ở CÕI TA BÀ

Khổ khổ: với thân sắc fan nặng nề, dơ dáy uế, sinh sống nay bị tiêu diệt mai nầy đang khổ lắm rồi, mà lại trên cái khổ đó lại còn chồng thêm lần khần bao nhiêu là sự khổ không giống nữa, như già, bệnh, đói khát, lạnh rét.. V.. V…Hoại khổ: Vô thường đổi mới đổi, thân mạng như chỉ mành, bãi bể nương dâu xây chuyển, như sương đầu cỏ.Hành khổ: trong những niệm, chổ chính giữa tưởng, thay đổi chuyển luôn luôn không ngừng.Bát khổ:Sanh khổ: Ở bào thai tối tâm dơ dáy uế, lọt lòng khổ trăm bề.Lão khổ: lụm nhiều già nua, đôi mắt mờ tai điếc, trí lãng, sườn lưng mỏi, gối lùn, mặt nhăn đầu bạc….Bệnh khổ: nhức rên bứt rứt, nhức nhói xót xa, ngồi nằm không yên, đứng ngồi không được.Tử khổ: ngộp mệt nhọc lộn tròng, méo miệng, gửi xương gân rút..Cầu bất đắc khổ: lợi danh ko toại, hy vọng phước trở có hoạ, cầu thọ nhưng mà yểu vong…Ái biệt ly khổ: cốt nhục phân tán, sinh biệt tử ly.Oán tắng tội khổ: oan gia, đối đầu, cừu thù gặp gỡ..Ngũ ấm xứ thạnh khổ: thân trọng điểm dời đổi biến hóa diệt, phút phút chẳng dừng, như ngọn lửa phừng phừng ko khác..

VUI Ở CỰC LẠC

Lạc trung lạc: thân cùng độ đầy đủ thù thắng, thân nhẹ, cõi xinh, ấm no, khương kiên.Bất biến chuyển hoại lạc: thân mạng trường tồn, cõi nước ko tiêu diệt.Bất cồn trí lạc: định huệ dung thông, chánh tri bất động.Bát lạc:Sanh lạc: thác chất liên hoa, thanh tịnh hoá sanh..Vô lão lạc: sống thọ trẻ trung, không già không yếu.Vô bịnh lạc: hằng hằng khương kiện, ko bệnh, không đau yếu.Vô tử lạc: lâu mạng vô thường, trường sanh bất diệt.Toại nguyện lạc: tuỳ ý trái toại, y thực trường đoản cú nhiên.Vô ái biệt ly lạc: các bạn lành hải chúng, gần gụi không rời…Vô oán thù tắng hội lạc: thuần là Thượng-Thiện-Nhân, đồng tâm xứng ý….Vô ngũ ăm sanh lạc: thân trung ương thanh tịnh, thường trụ ko dời… không đâu khổ bằng Ta Bà, không đâu vui bởi Cực Lạc, chính vì vậy mọi bạn nên nhàm lìa vùng Ta Bà nhưng nguyện về vùng Cực Lạc.Bốn báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trong phía trên nói tư báu mà đó là gồm bảy báu: vàng, bạc, lưu giữ ly, trộn lê, xà cừ, xích châu, và mã não. Trong tiệm Kinh nói: hoặc gồm thứ cây thuần bằng vàng, hoặc gồm thứ cây thuần bởi bạc..v..v.. Hoặc bao gồm thứ cây thân kim cương lá bạc, nhánh lưu ly..v..v.. Dầu bằng chất thất bửu chớ vẫn là cây sống, cũng giống như cây bên này bởi chất gỗ.Trong phía trên nói khu đất là chỉ thuận theo giờ nầy mà gọi thế, chớ chính thật cõi cực Lạc thuần bởi chất vàng.. Tuyệt không tồn tại thứ khu đất bùn mèo sỏi. – Tám công đức của nước vào ao mặt Cực Lạc: trong sạch, dịu nhàn, non mẻ, ngon ngọt, đượm thuần, êm đềm, hoà hưỡn, uống vào không còn đói khát, và té khoẻ thân tâm.Người nước cực Lạc đều phải có thần túc thông, trong nháy mắt rất có thể đi trải qua vô lượng cầm cố giơi. Đi gớm hành là đi vòng quanh lờ đờ rãi,vừa đi vừa suy gẫm tưởng niệm hồ hết pháp lành. Phật, Pháp, cùng Tăng. Đị tởm hành có hai điều lợi ích: (1) Thâu nhiếp tâm tưởng vào chánh niệm, phục trừ tà niêmj loàn tưởng cùng biến chuyển lười ngủ nghĩ, va (2) điều hoà thân thể, ngày tiết khí giữ thông, tiêu hoá dễ dàng dàng.Tinh, tấn, niệm, định, huệ: ngưới tu hành tất cả năm đức nầy thời kiên cố trên con đường hạnh đạo như cây tất cả rễ nên gọi là ngũ căn ( cộ rễ ). Nếu toàn bộ cảnh duyên chẳng thể khuấy rối làm lay hễ được, thời năm đức trên hotline là ngũ lực ( sức mạnh ). Thất người tình Đề Phần cũng call là Thất giác bỏ ra ( 7 đức ngộ ra ) là Trạch pháp, Niệm, Tinh tấn, Hỉ, khinh an, Định, với Xả. Bát Thánh đạo Phần là Chánh kiến, Chánh tứ duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và Chánh định. Ở vào cõi Ta Bà nầy, hầu hết loài chim nhiếp ở trong vào súc sinh đạo, một ác đạo vào lục đạo, do ác nghiệt tội khiên mà lại chiêu cảm ra khổ báo ấy. Chim bên Cực Lạc thời khác hẳn, chưa hẳn là giống thiết bị tội báo cảm vời sanh ra, mà bởi vì thần lực của Đức A Di Đà phát triển thành hoá ra để gia công cho pháp âm được lưu gửi khắp trong nước.

Đoạn nầy là đức phật tự định danh nghĩa của bố đức A Di Đà, vì tất cả hai điều vô lượng: (1) Vô lượng quang, (2) Vô lượng thọ, buộc phải đức Phật bên nước cực Lạc hiệu là A Di Đà.

A-Bệ-Bạt-Trí ( Phạn âm ) Hán dịch là bất thối chuyển, vào bực này thời khăng khăng đi trên đường Thánh thẳng đến thanh Phật, không còn bị thối sụt xuống phàm phu tốt Tiểu vượt nữa. Toàn bộ mọi bạn được sinh về cõi rất Lạc hầu như vào bực bất thối cả, trong hàng bất thối lại sở hữu vô số bậc nhứt sanh bửa xứ nhân tình Tát ( vì nhân tình tát chỉ còng là tình nhân tát vào một đời hiện nay tại, mãn đời bây giờ thời thành Phật, như hiện nay đức Di Lặc người tình tát nghỉ ngơi cung trời Đâu Suất nội viện là bậc Nhứt sanh bửa xứ nhân tình tát vậy ). Những bậc Thượng thiện nhân là chỉ các bậc Nhứt sanh vấp ngã xứ nhân tình tát.Cõi cực Lạc thù chiến thắng trang nghiêm, phải có rất nhiều căn lành phước đức mới được sanh về đó. Niệm Phật được nhứt trung ương bất loạn thời là thắng lợi căn phước đức rất lớn, cho đến lúc lâm phổ biến đức Phật A Di Đà thuộc Quán nạm Âm bồ tát, Đại vậy Chí người tình tát… phóng quang cho rước, đưa ra quyết định đặng sanh cõi rất Lạc. – Niệm Phật không thể móng tưởng gì khác, không có mải mai thinh sắc gì không giống xen vào, vững xoàn không xao động hotline là nhứt trung khu bất loạn.

Người tu tịnh độ phải có đầy đủ ba điều: Tín Phật, Hạnh ( siêng tâm niệm Phật ) cùng Nguyện ( thiết tha mong muốn được sanh về cõi cực Lạc ). Trong ba điều nầy, tín nhiệm đứng trước thay cũng là gốc rễ của toàn bộ căn lành vì thế nên chư Phật sống sáu phườn đồng răn dạy bảo, cho mọi người sanh lòng tin chắc chắn quyết định.

Hằng hà sa số: là số mèo sông Hằng, Sông Hằng là dòng sông lớn ở bên Thiên Trúc, nguồn từ dãy núi Hi Mã, tung ngang xứ Thiên Trúc, đổ vào Ấn Độ Dương. Lòng sông và phía 2 bên bãi tất cả cát tương đối nhiều và khôn cùng mịn. Đương thời đức phật thường nói pháp gần bên sông, bắt buộc phàm khi hy vọng chỉ một vài lớn rất nhiều thời mượn số cát trong sông Hằng nhưng mà nói.

Tướng lưỡi rộng lớn dài biểu tượng của sự thành thật. Trong kinh nói tín đồ nào chót lưỡi liếm mang đến đầu mũi, thời fan ấy trong ba đời vẫn qua không hề có một tiếng nói dối. Lười nhiều năm liếm đến đầu mũi còn như thế, huống là nữa rộng nhiều năm trùm khắp cả rứa giới?

Một thái dương hệ là một trong tiểu vậy giới. Một ngàn tiểu quả đât là một tiểu thiên thế giới. Một nghìn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thay giới. Một nghìn trung thiên cố giói là một trái đất trải qua bố lần nhân mang lại số nghìn, nên được gọi là Tam thiên đại thiên thế giới < 1 tiểu nhân loại x 1.000 x 1.000 x 1.000 = Đại thiên nạm giới>.

Đại thiên trái đất của ta ở chỗ này tên là Ta Bà dịch là Kham khổ ý niệm rằng trong cõi này có vô lượng sự thống khổ, mà chúng sanh trong đó vẫn kham chịu đựng được.

Ngũ trược: (1) Kiếp trược: kiếp là chỉ cho thời đại, thời gian. Trong thời đại nào nhưng có những món trược dưới đây thời là thời đại đục dơ. (2) kiến trược: gần như điều mê chấp, tà kiến, điên đảo. (3) Phiền não trược: những tâm niêm bát thiện như tham, sân, si, mạn bất tín. (4) chúng sanh trược: Năm ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hiệp hội sanh diệt chẳng dừng. (5) Mạng trược: Số thọ cực kỳ ngắn, sống nay chết mai, mạng sống trong khá thở. Tư món bên trên cây tánh biện pháp nhiễu nãi, sai lầm, biến đổi vô thường nên người ta gọi là trược (nhơ đục).

/* Kim Quí tấn công máy & trình bày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nam người mẫu khoả thân

 • Điền từ vào chỗ trống tiếng anh

 • Giá gỗ trắc đỏ đen

 • Tìm gái goi trên mạng

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.