Chuyên Đề Lượng Giác Lớp 10 Nâng Cao

bài xích tập Lượng giác lớp 10 bài tập lượng giác nâng cấp bài bác tập lượng giác công tác nhân cách làm tính công tác nhân bài bác tập công tác làm việc nhân

Bạn đang xem: Chuyên đề lượng giác lớp 10 nâng cao

*
doc

Ôn thi đh môn Toán - Đại số


*
doc

bài xích tập lượng giác giỏi


Xem thêm: +555 Hình Xăm Ở Cổ Cho Nữ Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất 2021, +245 Hình Xăm Ở Cổ Cực Chất Dành Cho Cả Nam Và Nữ

*
pdf

Luyện thi đh năm 2010 - toán lượng giác


*
pdf

Luyện thi vào Đại học tập và cđ - tuyển chọn tập 570 việc lượng giác chọn lọc từ thời điểm năm 1990 đến 1999-2000 (In lần máy hai...


Nội dung

trần Sĩ TùngLượng giácVẤN ĐỀ 6: công thức nhânCông thức nhân đôisin2 2sin .coscos2  cos2   sin2   2cos2   1 1 2sin2 tan2 2tan1 tan2 ;cot2 cot2   12cotCông thức hạ bậcCông thức nhân cha (*)1 cos221 cos22cos  21 cos22tan  1 cos2sin3  3sin  4sin3cos3  4cos3   3cos3tan  tan3 tan3 1 3tan2 sin2  Bài 1. Tính giá trị của biểu thức lượng giác, khi biết:a) cos2 , sin2 , tan2 khi cos 53,   132b) cos2 , sin2 , tan2 lúc tan 24 3c) sin , cos lúc sin2  ,   5 227d) cos2 , sin2 , tan2 khi tan 8Bài 2. Tính giá trị của biểu thức sau:45c) C  cos .cos .cos7771161ĐS:81ĐS:8d) D cos100.cos500.cos700ĐS:a) A  cos20o.cos40o.cos60o.cos80ob) B  sin10o.sin50o.sin70oe) E  sin6o.sin42o.sin66o.sin78of) G  cos2481632.cos .cos .cos.cos3131313131h) H  sin5o.sin15o.sin25o.... Sin75o.sin85oi) I cos100.cos200.cos300...cos700.cos800.cos .cos cos cos484824126234567l) L  cos .cos .cos .cos .cos .cos .cos15151515151515k) K  96 3sinTrang 67ĐS:381ĐS:161ĐS:3225123ĐS:256ĐS:ĐS: 9ĐS:1128 Lượng giácTrần Sĩ Tùng2ĐS:.cos .cos161688Bài 3. Chứng tỏ rằng:aaaasinaP  cos cos cos... Cosa)a222232n2n.sin2n2n1.cos... Cosb) Q  cos2n  12n  12n1 2n242n1.cos... Cosc) R  cos2n  12n 12n  12Bài 4. Chứng minh các hệ thức sau:3 15 3a) sin4  cos4 x   cos4xb) sin6 x  cos6 x   cos4x4 48 81xx 1c) sin x.cos3 x  cos x.sin3 x  sin4xd) sin6  cos6  cos x(sin2 x  4)422 41 sin2 xx12 e) 1 sin x  2sin   f)2  4 22cot   x .cos   x441 cos  x  x 1 sin2x2 1g) tan   .h) tan  x  4 24cos2xsin  x2  xcos xtan2 2x  tan2 xcoti)k) rã x.tan3x 1 sin x 4 21 tan2 x.tan2 2x2l) rã x  cot x  2cot xm) cot x  chảy x sin2xm) M sinn)1 1 1 1 1 1x cos x  cos , vôùi 0 x .2 2 2 2 2 282Bài 5.a)VẤN ĐỀ 7: cách làm biến đổi1. Công thức thay đổi tổng thành tíchcosa  cosb  2cosa ba b.cos22a ba b.sin22a ba bsina  sinb  2sin.cos22a ba bsina  sinb  2cos.sin22cosa  cosb  2sinTrang 68tana  tanb sin(a  b)cosa.cosbtana  tanb sin(a  b)cosa.cosbcot a  cot b sin(a  b)sina.sinbcot a  cot b sin(b  a)sina.sinb Trần Sĩ TùngLượng giácsin  cos  2.sin     2.cos   44sin  cos  2sin     2cos   442. Công thức đổi khác tích thành tổng1 cos(a  b)  cos(a  b)21sina.sinb   cos(a  b)  cos(a  b)21sina.cosb   sin(a  b)  sin(a  b) 2cosa.cosb Bài 1. Chuyển đổi thành tổng:a) 2sin(a  b).cos(a  b)c) 4sin3x.sin2x.cos xe) sin(x  30o).cos( x  30o)g) 2sin x.sin2x.sin3x.i) sin x   .sin x   .cos2x66Bài 2. Hội chứng minh:a) 4cos x.cos  x cos  x cos3x33Áp dụng tính:b) 2cos(a  b).cos(a  b)13xxd) 4sin.cos x.cos222f) sin .sin55h) 8cos x.sin2x.sin3xk) 4cos(a  b).cos(b  c).cos(c  a) b) 4sin x.sin  x sin  x sin3x3 3A  sin10o.sin50o.sin70oB  cos10o.cos50o.cos70oC sin200.sin400.sin800Bài 3. Chuyển đổi thành tích:a) 2sin4x  2 chiều cos200.cos400.cos800b) 3 4cos2 xd) sin2x  sin4x  sin6xf) sin5x  sin6x  sin7x  sin8xh) sin2(x  90o )  3cos2(x  90o)k) cos x  sin x  1c) 1 3tan2 xe) 3 4cos4x  cos8xg) 1 sin2x – cos2x – tan2xi) cos5x  cos8x  cos9x  cos12xBài 4. Rút gọn các biểu thức sau:cos7x  cos8x  cos9x  cos10xsin2x  2sin3x  sin4xa) A b) B sin7x  sin8x  sin9x  sin10xsin3x  2sin4x  sin5x1 cos x  cos2x  cos3xsin4x  sin5x  sin6xc) C d)Dcos4x  cos5x  cos6xcos x  2cos2 x  1Bài 5. Tính giá bán trị của những biểu thức sau:27a) A  cos  cosb) B  rã  tan5524242o2o2o2oc) C  sin 70 .sin 50 .sin 10d) D  sin 17  sin2 43o  sin17o.sin43oTrang 69 Lượng giáce) E g) G Trần Sĩ Tùng1o2sin10 2sin70otan80ocot25o  cot75of) F 1osin103cos10ocot10otan25o  tan75oh) H  tan90  tan270  tan630  tan810ĐS: A 12B  2( 6 C3)E=1F=4G=1Bài 6. Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau:7131925a) sin sin sinsinsin30 30303030b) 16.sin10o.sin30o.sin50o.sin70o.sin90o13D644H=4132ĐS: 1ĐS:c) cos24o  cos48o  cos84o  cos12oĐS:246 cos  cos77723e) cos  cos  cos77757f) cos  cos  cos9992468g) cos  cos  cos  cos55553579h) cos  cos  cos  cos  cos1111111111Bài 7. Minh chứng rằng:a) tan9o  tan27o  tan63o  tan81o  4d) cosĐS: ĐS:ĐS:8 3.cos20o3e) tan20o  tan40o  tan80o  tan60o  8sin40o( k )23(n  1)b) S2  sin  sin  sin  ...  sin.nnnn35(2n  1)c) S3 cos  cos  cos  ... Cos.nnnn111d) S4  ... , vôùi a .cosa.cos2a cos2a.cos3acos4a.cos5a51 1 1  1e) S5  1  1  1 ...  1n1 cos x   cos2x   cos3x   cos2 x Trang 7012ĐS: –1c) tan10o  tan50o  tan60o  tan70o  2 3f) tan6 20o  33tan4 20o  27tan2 20o  3  0Bài 8. Tính những tổng sau:a) S1  cos  cos3  cos5  ...  cos(2n  1)12ĐS: 0b) tan20o  tan40o  tan80o  3 3d) tan30o  tan40o  tan50o  tan60o 1212 Trần Sĩ TùngLượng giácsin2nĐS: S1 ;2sinS4 S2  cottan5a  tana1sina;2nS3  cos ;ntan2n 1xS5 xtan25;Bài 9.1a) minh chứng rằng: sin3 x  (3sin x  sin3x) (1)4aaaao (1), tính Sn sin3  3sin3  ...  3n 1 sin3 .b) nắm x  n vaø23333n1 naĐS: Sn   3 sin n  sina .43Bài 10.a) minh chứng rằng: cosa sin2a.2sinaxxxb) Tính Pn  cos cos 2 ... Cos n .222ĐS:Pn sin x.xn2 sin2nBài 11.1x cot  cot x .sin x2111 ...(2n 1 k )b) Tính S n1sin sin2sin2 a) minh chứng rằng:ĐS: S cot cot2n 12Bài 12.a) minh chứng rằng: tan2 x.tan2x  tan2x  2tan x .aa2a2 an 12 ab) Tính Sn tan .tana  2tan 2 .tan  ...  2 chảy n .tan n 122222nĐS: Sn tana  2 tanBài 13. Tính sin2 2x, biết:12121212tan x cot x sin x cos xBài 14. Chứng tỏ các đẳng thức sau:a) cot x  rã x  2tan2x  4cot4xc)1cos6 x tan6 x 3tan2 xcos2 x1b)7891 2sin2 2x 1 tan2x1 sin4x1 tan2xd) tan4x 1sin2x  cos2xcos4x sin2x  cos2xe) tan6x  tan4x  tan2x  tan2x.tan4x.tan6xsin7xf)1 2cos2x  2cos4x  2cos6xsin xg) cos5x.cos3x  sin7x.sin x cos2x.cos4xBài 15.a) mang đến sin(2a  b) 5sinb . Chứng minh:ĐS:2tan(a  b)3tanaTrang 71a2n Lượng giácTrần Sĩ Tùngb) mang lại tan(a  b)  3tana . Bệnh minh: sin(2a  2b)  sin2a  2sin2bBài 16. đến tam giác ABC. Hội chứng minh:ABCa) sin A  sin B  sinC  4cos cos cos222AB Cb) cos A  cosB  cosC 1 4sin sin sin222sin2Asin2Bsin2C4sinA.sinB.sinCc)d) cos2A  cos2B  cos2C  1 4cos A.cosB.cosCe) cos2 A  cos2 B  cos2 C 1 2cos A.cosB.cosCf) sin2 A  sin2 B  sin2 C  2  2cos A.cosB.cosCBài 17. Tìm các góc của tam giác ABC, biết:1a) B  C  vaøsinB.sinC  .ĐS: B  , C  , A 32263521 3b) B  C ĐS: A  , B  , C vaøsin B.cosC .312434Bài 18. Chứng minh điều kiện phải và đầy đủ đê tam giác ABC vuông:a) cos2A  cos2B  cos2C  1b) tan2A  tan2B  tan2C 0bcaB a cc)d) cot cosB cosC sin B.sinC2bBài 19. Minh chứng điều kiện cần và đầy đủ đê tam giác ABC cân:A Ba) atan A  btan B (a  b)tanb) 2tan B  tanC tan2 B.tanC2sin A  sin B 1C 2sin A.sin Bc)d) cot  (tan A  tan B)cos A  cosB 22sinCBài 20. Chứng minh bất đẳng thức, từ đó suy ra đk cần với đủ đê tam giác ABC đều:3 3a) sin A  sin B  sinC HD: cùng sin vào VT.323b) cos A  cosB  cosC HD: cộng cos vào VT.23c) chảy A  rã B  tanC 3 3 (với A, B, C nhọn)d) cos A.cosB.cosC 18HD: thay đổi cos A.cosB.cosC Bài 21.a)Trang 721về dạng hằng đẳng thức.8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vé concert bts giá bao nhiều tiền việt nam

 • Các cô gái mặc bikini

 • Tác hại của gừng ngâm giấm

 • Anh da den chơi gái nhat

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.