Các Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh Nang Cao

Cùng một chân thành và ý nghĩa nhưng 1 câu có khá nhiều cách viết không giống nhau trong tiếng Anh. Đây cũng chính là dạng bài tập thường xuyên gặp, đặc trưng đối với các đề thi môn giờ Anh vào trường cung cấp 2, cấp cho 3, đại học. Cùng 3qbavuong.vn tìm hiểu về các cấu trúc viết lại câu cải thiện trong tiếng đứa bạn nhé!


1. Các cấu trúc viết lại câu thường chạm chán trong giờ Anh

1.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nang cao

to prefer doing sth to lớn doing sth = would rather bởi vì sth than vì sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm cái gi hơn có tác dụng gì

2. To lớn look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = khổng lồ give thought to : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to bởi sth = S + be + supposed to vày sth: có nhiệm vụ làm gì

5. To be determined lớn = lớn have a determination to: dự định

6. To lớn know (about) = lớn have knowledge of: biết


Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.8. Lớn tend khổng lồ = lớn have a tendency khổng lồ : có khuynh hướng

9. Lớn intend to +inf = lớn have intention of + V_ing: dự định

10. To desire lớn = have a desire to: khao khát, ao ước muốn

11. To succeed in doing sth = manage to bởi vì sth: làm việc gì thành công

12. To lớn wish = khổng lồ have a wish / to lớn express a wish: ao ước


*
Viết lại câu bao gồm because

13. Lớn visit Sb = lớn pay a visit to Sb / to lớn pay Sb a visit: thăm viếng

14. Khổng lồ discuss Sth = to have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able khổng lồ = to be possible: có thể làm gì

16. Lớn decide to = khổng lồ make a decision to: quyết định

17. Khổng lồ talk to lớn = to have a talk with: nói chuyện

18. Understand = to lớn be aware of: hiểu, thừa nhận thức

19. Lớn explain Sth = lớn give an explanation for: giải thích

20. To điện thoại tư vấn Sb = to lớn give Sb a call: gọi năng lượng điện cho…

21. Lớn be interested in = to lớn have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: bởi vì

23. Khổng lồ drink = lớn have a drink: uống

24. It seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as thoughNghĩa: nhịn nhường như, có vẻ như như

25. To photograph = lớn have a photograph of : chụp hình

26. To cry = to give a cry : khóc kêu

27. Lớn laugh at = to lớn give a laugh at: cười nhạo

28. Lượt thích = to lớn be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích dòng gì

29. To lớn welcome Sb = khổng lồ give Sb a welcome: chào đón

30. To kiss Sb = to lớn give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used to lớn +Ving /N = S + be accustomed lớn + Ving: thường/quen với làm gì

32. To lớn ring Sb = khổng lồ give Sb a ring: gọi điện

33. To warn = to lớn give warning: báo động, cảnh báo

34. Although + clause = despite + N = in spite of + N: khoác dù, bất chấp

35. Khổng lồ try to lớn (+inf) = to make an effort to/ lớn make an attempt to: cố gắng

36. To meet Sb = to lớn have a meeting with Sb: gặp ai

2. Các kết cấu viết lại câu nâng cao trong giờ Anh

It takes sb khoảng thời hạn to bởi sth = sb spend khoảng thời hạn doing sth

VD: It took her 3 hours to get khổng lồ the đô thị centre.

= She spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = tobe aware of

VD: bởi vì you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to bởi sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: …..too + adj (for sb) to vì chưng sth: quá để triển khai gì

8. Cấu trúc: prefer sb to bởi vì sth = would rather sb Vpast sth: thích, ao ước ai có tác dụng gì

VD: I’prefer you (not) to lớn smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth khổng lồ doing sth: thích làm cái gi hơn có tác dụng gì

= Would rather vày sth than do sth

VD: She prefers staying at trang chủ to going out

= She’d rather stay at trang chủ than go out

10. Can = tobe able to lớn = tobe possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast = No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast: ngay sau khi… thì…

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. Not………..any more = No longer + dạng hòn đảo ngữ S no more V: không còn nữa

VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer vày I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time bởi I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm cho gì

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that : dường như rằng= it appears that = it is likely that = it look as if/ as though

VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely khổng lồ come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause = Despite + Nound/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj


*
Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to lớn + Ving = S + be used lớn +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used lớn +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to lớn crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the kết thúc of the movie.

= I was not used to lớn seeing so many people crying at the over of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối mong khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth khổng lồ sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to lớn playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

27. It’s one’s duty to vị sth = S + be + supposed to vì sth

28. S + be + PII + to lớn + V = S + be + supposed to vị sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + bởi vì sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vì chưng sth = S + allow + S. O + to do Sth

VD: My monster let him be on leave for wedding.

= My quái dị allow him khổng lồ be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would khổng lồ + bởi sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would khổng lồ + do sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to lớn pass the final examination.

= She studies hard lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to lớn + infinitive

37. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + lớn + V

38. S + V + & + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast & correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu đạt điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

Xem thêm: Ship Cod Giao Hàng Tiết Kiệm, Tổng Hợp Tất Cả Về Giao Hàng Thu Hộ Cod

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: quan điểm của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you bởi vì sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + bởi vì sth

VD: She gets him lớn spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to vì sth = S + have + sb + do sth

VD: Police asked him khổng lồ identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vì sth= S + have + sb + bởi vì sth

VD: The teacher request students khổng lồ learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to vì chưng sth = S + have + sb + bởi vì sth

VD: I want her to lớn lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + khổng lồ + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to lớn get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to bởi vì Sth = S + don’t forget + to vị Sth

VD: I remember to lớn have a Maths chạy thử tomorrow = I don’t forget lớn have a Maths kiểm tra tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is khổng lồ wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + khổng lồ + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + khổng lồ + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + lớn + V

72. S + be + too + adj + khổng lồ + V = S + be + not + adj + enough + to + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. To lớn look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

76. Lớn think about = to lớn give thought to: nghĩ về

77.to be determined to = to have a determination to: dự định

78. Lớn know (about) = to lớn have knowledge of: biết

79. Lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • App xóa nhăn quần áo

 • Tác hại của gừng ngâm giấm

 • Gái tây ở hồ chí minh

 • Hồ huỳnh duy lừa đảo

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.